Sastanak republičke mreže regionalnih agencija i centara

U prostorijama Nacionalne agencije za regionalni razvoj u Zaječaru, 3.novembra održan je sastanak predstavnika regionalnih agencija i centara i predstavnika Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Sastanak je otvorio i vodio Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR) i tom prilikom obavestio je prisutne o nameri da ovi susreti u postanu tradicionalni i da se održavaju jednom mesečno.

Na sastanku se razgovaralo o:

–         načinu rada i koordinaciji Republičke mreže regionalnih agencija

–         organizaciji IX Međunarodnog sajma preduzetništva „Biznis baza 2010“ i

–         akreditaciji Regionalnih razvojnih agencija

Tokom sastanka Ivica Eždenci, direktor NARR-a, preneo je jedan od zaključaka sa konstitutivne sednice Nacionalnog saveta za regionalni razvoj da se inicira i ubrza konstituisanje regionalnih razvojnih saveta. Takođe je istakao da je sam Zakon o regionalnom razvoju predvideo da inicijativa za regionalne razvojne politike ne treba da bude inicirana samo sa nacionalnog nivoa, već da inicijativu pokrenu i regionalni nivo i regionalni saveti.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja treba da izradi Registar mera i podsticaja, u tom smislu svaka institucija će u okviru svojih nadležnosti morati da da izveštaj o svim aktivnostima koje mogu da se podvedu pod regionalni razvoj.

Očekuje se da ovaj registar bude operativan do februara/ marta meseca 2011.

Na sastanku je istaknuto da mi još uvek nemamo normativne predpostavke za sprovođenje Zakona o regionalnom razvoju tako kako je zamišljen i da što pre u tome uspemo brže će i regionalne rezvojne agencije  moći da se uključe u kreiranje programa regionalnog razvoja.

Usvajanjem Uredbe o akreditaciji regionalnih razvojnih agencija odrađen je deo poslova koje je neophodno pripremiti i usvojiti, dodatni niz aktivnosti koje je neophodno sprovesti u narednom periodu:  formiranje Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, formiranje akreditacione komisije, izbor znaka koji će dobiti akreditovane agencije, priprema tipskog ugovora između NARR-a i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, usvajanje Poslovnika o radu akreditacione komisije.

NARR je u predhodnom periodu aktivno učestvovala i učestvovaće u pripremi svih navedenih dokumenata i podzakonskih akata u saradnji sa matičnim Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja koje je i formalni predlagač ovih uredbi i akata  pred Vladom Republike Srbije.

Od regionalnih razvojnih agencija se očekuje aktivno učešće u smislu predloga za formiranje novih programa i sugestija koje se tiču predhodnih programa.

Na sastanku je naglašeno da je NARR u obavezi da od 1.decembra  2010 otpočne sa procesom akreditacije regionalnih razvojnih agencija, kao i obnovom akreditacija, tj.  proverom i vrednovanjem već postojećih akreditacija.

Istaknuto je da regionalne agencije moraju biti prepoznate od strane lokalnih samoupravakao nosioci regionalnog razvoja.